Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

ES Struktūrinių fondų parama 2007-2013 m. mokslo ir technologijų srityse

 

Integruotų mokslo studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra (plačiau>> )

Tyrėjų karjeros programa (TKP), pakeitimai

Bendroji nacionalinė kompleksinė programa (BNKP), pakeitimai

Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa (BMV), pakeitimai 2008-08-07

ES struktūrinės paramos veiksmų programų prioritetai

1.3 prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

 

Priemonė VP1-3.1-ŠMM-01-V "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas"

Priemonė VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų ir asociacijų veiklos stiprinimas"

Priemonė VP1-3.1-ŠMM-07-V "Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)"

2.1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

 

Priemonė VP2-1.1-ŠMM-02-V "Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas"

Priemonė VP2-1.1-ŠMM-04-V "Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas"