Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


ES Struktūrinių fondų paramos projektai

„Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas“

 

Projekto numeris: BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0061

Projekto vykdytojas: Biochemijos institutas

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Biotechnologijos institutas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Vilniaus Universitetas, VU Onkologijos institutas.

Projekto sutarties pasirašymo data: 2006-07-04

Projekto trukmė: 22 mėn.

Projekto vertė: 6 754 082,92 Lt.

Projekto vadovas: dr. M. Valius

Projekto finansininkė: A. Bedulskaja

Projekto priežiūra: dr. K. Krikštopaitis

Projekto tikslas: Sukurti tarpinstitucinę infrastruktūrą skirtą proteomų (organizmo baltymų visumos) analizei ir tinkamą vykdyti prioritetinių MTEP sričių (gyvybės mokslų, biotechnologijos ir nano(bio)technologijos) tyrimus, sudarant sąlygas Lietuvos mokslininkams įsijungti į proteomikos tyrimus ir ES aukštųjų technologijų tyrimų erdvę.

Projekto uždaviniai: 1) įkurti Biochemijos institute Masių spektrometrijos laboratoriją, aprūpintą didelio pajėgumo baltymų nustatymui bei metabolitų identifikavimui skirtais masių spektrometrais-detektoriais (įgyti bazinę įrangą ir įrengti patalpas, rekonstruojant 121 m2 patalpų, esančių Mokslininkų g. 12, Vilnius)
2) Įkurti penkių laboratorijų-terminalų tinklą (Vilniaus regione – 3, Kauno regione -2) susietą su Masių spektrometrijos laboratorija Vilniuje, skirtą mėginiams masių spektrometrinei analizei ruošti ir analizuoti. Tinklas sudarytas iš: i. molekulinės biologijos (DNR ir baltymų sąveikos) tyrimų proteominės analizės terminalo Biotechnologijos institute (įgyti bazinę įrangą); ii. biologinių sistemų sąveikos su aplinka tyrimų proteominės ir metabolominės analizės terminalo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete (įgyti bazinę įrangą); iii. medicininių tyrimų proteominės ir metabolominės analizės terminalo VU Onkologijos institute (įgyti bazinę įrangą); iv. biomedicinos ir aplinkotyros tyrimų proteominės ir metabolominės analizės terminalo Vytauto Didžiojo universitete, (įgyti bazinę įrangą ir įrengti patalpas, rekonstruojant 40 m2 patalpų, esančių Vileikos g. 8, Kaunas). v. žemės ūkio augalų proteomos ir metabolomos analizės terminalo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute (įgyti bazinę įrangą).
3) Sukurti kompiuterinę Lietuvos proteominių tyrimo duomenų bazę, turinčią kompiuterinę duomenų analizės, saugojimo ir perdavimo programas ir apjungiančią masių spektrometrijos laboratoriją su laboratorijomis-terminalais.
 

Projekto aprašymas. Sprendžiama problema - proteomos tyrimų įrankių trūkumas. Proteominė analizė yra viena iš naujausių pogenominių technologijų, kuri lemia pažangiausią tyrimų lygmenį ir tampa šiuolaikinių gyvybės mokslų vystymo pagrindu. Lietuvoje infrastruktūros proteomikos tyrimams nėra. Tai lemia esminį gyvybės mokslų tyrimų kokybės ir galimybių atsilikimą nuo Europos valstybių. Neįmanoma parengti aukštos kvalifikacijos proteomikos bei genomikos sričių mokslininkų bei tyrėjų, neturint infrastruktūros tokiems tyrimams, kita vertus – nesant kritinei žmogiškųjų išteklių masei, infrastruktūra nebus naudojama bei plečiama. Projektas siekia išspręsti šią aktualią, šiuolaikinių gyvybės mokslų bei biotechnologijų vystymui Lietuvoje iškilusią problemą.
Problemos sprendimo būdo pagrindimas. Įranga proteominiams tyrimams (masių spektrometrai) yra labai brangi, todėl problemos sprendimą optimizuoja investicijos į tarpinstitucinę infrastruktūrą proteomų analizei. Šią infrastruktūrą sudaro Masių spektrometrijos laboratorija, turinti modernias masių spektrometrų ir pavyzdžio separavimo sistemas, sujungtus su penkiomis specializuotomis laboratorijomis-terminalais, atliekančiomis mėginių paruošimą masių spektrometrijai bei glutinę duomenų, gautų iš Masių spektrometrijos laboratorijos analizę.

Projekto metu įkurtas Proteomikos centras (Proteomikos centro atidarymas 2008-07-01) ir įsigyta masių spektrometrijos ir pavyzdžių paruošimo įranga Biochemijos institute bei pavyzdžių paruošimo įranga partnerių institucijose:

2008 m. spalio 9 d. Vilniuje surengtos konferencijos „2004-2006 m. ES struktūrinė parama švietimui ir mokslui: pamokos, iššūkiai ir rezultatai“ metu apdovanoti geriausi 2004–2006 m. ES struktūrinės paramos švietimui ir mokslui projektai. Projektas "Proteomikos infrastruktūros sukūrimas" (BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0061) išrinktas geriausiu švietimo ir mokslo projektu, finansuojamu pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą.